Wie zijn wij?

Onze school is een speciale basisschool en richt zich op leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar die, om verschillende redenen, meer aandacht en begeleiding nodig hebben dan zij krijgen in het reguliere basisonderwijs. Hierbij gaat het vooral om kinderen met problemen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of op intellectueel gebied. Het gevolg kan zijn dat het gehele leer- en ontwikkelingsproces stagneert of langzaam vordert waardoor weer nieuwe barrières worden opgeworpen. Wij proberen deze ontwikkelingsbelemmeringen zoveel mogelijk op te heffen en de leerling daar op adequate wijze mee om te leren gaan. De leerkrachten investeren daarom veel tijd en energie in het contact met de leerling. Dit vormt mede de basis voor succeservaringen die de leerlingen nodig hebben. Ze krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en dit kan weer leiden tot een positief zelfbeeld. 

Wij mogen alleen kinderen plaatsen die een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het SWV Waterland hebben gekregen.

Voorspelbaarheid
Naast ritme en regelmaat hanteren wij voor de kinderen heldere regels. Wij organiseren ordening en duidelijkheid. Wij willen voorspelbaar zijn. De ervaring leert dat leerlingen het over het algemeen als prettig ervaren als ze weten waar ze aan toe zijn.
Ook aan de sociale ontwikkeling wordt uitvoerig aandacht besteed. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van een apart lesprogramma, PAD (Progranma Alternatieve Denksstrategieen) . De dagelijkse praktijk is daarbij waardevolle lesstof.

Leren om te groeien
We vinden het heel belangrijk dat kinderen het leren niet als bedreigend ervaren. Daarom proberen we de vakken rekenen, taal en lezen op een voor kinderen veilige manier te benaderen. Veel leerlingen hebben hierbij een speciale aanpak nodig en/of meer individuele steun en begeleiding. Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden van de kinderen. Daarom stellen wij voor elke leerling een groeidocument op. De leerkracht vertaalt dit weer naar passend aanbod. Met behulp van een plan voor de groep organiseert de leerkracht het onderwijs voor de groep en de individuele leerling.

Groepsindeling
Onze school is opgedeeld in twee delen:
  • De Kleine Karekiet, de kleuterafdeling voor kinderen van 4-7 jaar.
  • Het Tangram voor kinderen van 7-12 jaar.
De leerlingen worden, zoveel als mogelijk, in een groep geplaatst met leeftijdsgenoten. Elke groep heeft 1 (of 2) vaste leerkracht(en) met gedeeltelijke ondersteuning van een onderwijsassistent.

Wij werken met een continurooster
Wij hebben er bewust voor gekozen om het buitenspelen en de lunchtijd ook als onderwijstijd in te vullen. Het buiten spelen vindt plaats onder toezicht van de vaste groepsleerkracht en onderwijsassistent. In veel gevallen is "het spelen" voorbereid in de groep, zodat kinderen gericht kunnen gaan spelen. Daarnaast is sprake van begeleid spelen. Een leerkracht begeleidt het spel dat gespeeld wordt. Na afloop wordt het spelen (een sociale vaardigheid) nabesproken. De lunchtijd wordt gebruikt voor diverse onderwijskundige activiteiten.
 

Ouders aan het woord

"De leerkrachten willen echt het beste voor mijn kind."

"De zorg is echt professioneel, met veel liefde en aandacht. De uitjes, voorstellingen et cetera zijn super leuk voor de ontwikkeling van mijn kind."